johnvandrumpt communicatie en vormgeving | Disclaimer

Disclaimer

Teksten, beeldmateriaal en vormgeving op deze website 
zijn eigendom van John van Drumpt. 
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, het beeldmateriaal 
en de vormgeving van deze website komen toe aan John van Drumpt en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Bewerkingen, wijzigingen of kopieën van de inhoud van deze website, in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan.

 

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. 
John van Drumpt sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, 
van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site 
of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

 

Deze website bevat verwijzingen naar andere internetpagina’s. 
De verwijzingen zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers van deze website 
en te goeder trouw geselecteerd voor de verschillende doelgroepen.
 John van Drumpt is niet aansprakelijk voor het gebruik, 
de inhoud van internetpagina’s en/of de juistheid van de op deze website(s) 
door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.