John van Drumpt vormgever en tekstschrijver | Disclaimer

Disclaimer

voor www.johnvandrumpt.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.johnvandrumpt.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door John van Drumpt vormgever en tekstschrijver. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op onze website aan u aanbied.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van John van Drumpt vormgever en tekstschrijver is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij John van Drumpt vormgever en tekstschrijver.

John van Drumpt vormgever en tekstschrijver streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.johnvandrumpt.nl op deze pagina.